Magyar Természettudományi Múzeum
Állattár, Bogárgyűjtemény 1088 Budapest, Baross u. 13

e-mail cím: 
szel_at_nhmus.hu
kérem írja  a "_"helyére : @

vissza a kezdőlapra


Bemutatkozás

Szél Győző
1958-ban születtem Budapesten. Apám (Szél Zoltán) műszaki tervező volt, meghalt 1984-ben, anyám (Thuróczy Éva) logopéd tanárként dolgozott, jelenleg nyugdíjas. Bátyám (Dr. Szél Ágoston) a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán a doktori tanács elnöke, a Humánmorfológi Intézet tanszékvezető professzora.

Általános iskolai tanulmányaimat a XI. kerületi Baranyai úti Általános Iskolában végeztem, ahol a 3. évtől kezdve német tagozatra jártam. 1972-ben kerültem a szintén XI. kerületi József Attila Gimnáziumba, itt négy éven át francia tagozatos voltam. 1976-ban érettségiztem.


Az állatok és növények iránti érdeklődésemre tekintettel a biológus pályát választottam. 1976-ban felvettek az ELTE biológus szakára. Tanulmányaimat 11 hónapos katonai szolgálat után kezdtem meg nappali tagozaton. A biológusi oklevelet 1982-ben kaptam meg, szakdolgozatomat az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében készítettem el, témavezetőm Dr. Mészáros Zoltán volt. Szakdolgozatom minősítése jeles volt, címe: A mogyoró és a dió bogár- és lepkefaunája.

1982 szeptemberétől a Magyar Természettudományi Múzeum Állattárában, a Bogárgyűjteményben dolgozom diplomás szakalkalmazottként, jelenleg főmuzeológusi beosztásban. 1983-ban középfokú állami nyelvvizsgát tettem francia nyelvből. Egyetemi Doktori Diplomámat 1985-ben védtem meg "Summa cum laude" eredménnyel. Disszertációm címe: A Carabus-genus Kárpát-medencében élő fajainak elterjedése és alfaji tagozódása (Coleoptera: Carabidae). 2003 őszén jelentkeztem a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (később Corvinus Egyetem) Kertészettudományi Karának Interdiszciplináris (Kertészettudományi) Doktori Iskolájába részidejű költségtérítéses hallgatóként. Választott témám: Futóbogár-együttesek vizsgálata antropogén és természetes környezetben Mosonszolnok, illetve Csévharaszt térségében. Témavezetőm nyugdíjazása után doktori képzésemet 2005 őszétől Sopronban, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán, a Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskolában folytatom, témám címe: Futóbogár-együttesek vizsgálata a Lajta-Project (Mosonszolnok) területén.

Múzeumi munkám egy részét a gyűjteményi példányokkal kapcsolatos tevékenység (cédulázás, gyűjteménybe való besorolás, kölcsönzések lebonyolítása, állagmegóvás stb) teszi ki.

A legtöbb időt a hazai területek futóbogarainak szentelem. Ezidáig meghatároztam és leközöltem a Bátorligeti Természetvédelmi Terület, a Bükki, az Aggteleki, a Fertő-Hansági, az Őrségi Nemzeti Parkok futóbogárfaunáját. Ezen kívül társszerzős közleményekben, beszámoltam többek között a Pilis, a Nagy-szénás, az Odvas-hegy különböző növénytársulásainak futóbogarairól. Több éves gyűjtésből, mezőgazdasági területekről származó futóbogáranyagot dolgoztam fel a Mosonszolnokról és Csévharasztról, és az eredményekről részben kül- és belföldi kongresszusokon, részben hazai folyóiratokban számoltam be. Részt vettem az országos fénycsapda-hálózatból származó futóbogár-anyag feldolgozásában, ebből a témából is több társszerzős közlemény született. Az ország számos területéről vannak publikálatlan futóbogár-adataim, melyeket szakértői jelentés formájában rögzítettem.

A Carabus-fajokról szóló doktori disszertációm volt az alapja annak a könyvrészletnek, mely a 2003-ban kiadott angol nyelvű Carabus-monográfiában jelent meg a Kárpát-medencében élő fajok elterjedéséről és élőhelyválasztásáról.

A futóbogarakon kívül foglalkozom a hazai csiborokkal is. Nemrég készült el a hazai és Kárpát-medencei fajok monografikus határozókönyve, amelyben társszerző vagyok. Társszerzős cikkben összeállítottam a hazai fajok listáját, és több nemzeti park csiborfaunáját leközöltem.

Megbízásos munkák keretében számos védett terület faunalistáját összeállítottam, részben saját terepi megfigyeléseim, részben a szakirodalom alapján. A megrendelő a fővárosi önkormányzat, illetve a szóban forgó hely természetvédelmi hatósága volt. Sokszor kértek fel környezeti hatástanulmány megírására, melynek elkészítésekor az adott helyszín (gázvezeték, folyópart) zoológiai képének megrajzolását kellett elvégeznem.

Az utóbbi években bekapcsolódtam az egyetemi oktató munkába. A Szent István Egyetem Állatorvosi Karának zoológus hallgatói számára rendszeresen tartok egyhetes állatismereti terepgyakorlatot. A hazai gerinces és gerinctelen állatfajokat bemutató előadásaimmal részt veszek többek között a Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékének oktató munkájában. Rendszeresen kérnek fel szakdolgozati témavezetőnek, illetve külső konzulensnek a talajcsapdás vizsgálatokat végző hallgatók számára. Jegyzetírással, oktatással részt veszek a tavalyi évben a Magyar Természettudományi Múzeumban megkezdett preparátor-képzésben is.


Budapest, 2005. augusztus 29.Munkahely:
    1982–, Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, BogárgyűjteményOktatási tevékenység:
    Szent István Egyetem, Állatorvostudományi Kar, Zoológiai Intézet. Nyári zoológiai     terepgyakorlatok vezetése
Szel_Gyozo


Tudományos tagságok:
    1986–, Magyar Rovartani Társaság (1997– a Választmány tagja)
    1995–, Romániai Lepidopterológiai Társaság
Szerkesztői tevékenység:
    1990-1993, "Folia entomologica hungarica" segédszerkesztő
Tudományos tevékenység:
    a Kárpát-medencei futóbogarak (Carabidae) taxonómiája és faunisztikája
    a Kárpát-medencei csiborok (Hydrophilidae) taxonómiája és faunisztikája
    a Kárpát-medencei díszbogarak (Buprestidae) faunisztikája
    a magyarországi bogárfauna természetvédelmi kutatásaÉrtekezések, könyvek 

1. SZÉL, GY. (1982): A mogyoró és a dió bogár- és lepkefaunája. Diplomamunka, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 71 pp.
2. SZÉL GY. (1985): A Carabus-genus Kárpát-medencében élő fajainak elterjedése és alfaji tagozódása (Coleoptera: Carabidae). Egyetemi doktori értekezés. Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest, 77 + 52 (ábrák) pp.
3. CSABAI Z. GIDÓ ZS. és SZÉL GY. (2002): Vízibogarak kishatározója. II. kötet. (A guide for the identification of water beetles of Hungary II.) – Vízi Természet- és Környezetvédelem 16. Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 204 pp.
4. NAGY F., SZÉL GY. és Vig K. (2005): Vas megye futóbogár faunája (Coleoptera: Carabidae). (The ground beetle fauna of Vas County (Coleoptera of Carabidae).) – Praenorica. Folia historico-naturalia 7: 1-235.Könyvfejezetek 

1. SZÉL GY. (1995): Bogarak (Coleoptera). – In: Vásárhelyi T. (szerk.): A nádasok állatvilága. (The animal word of reed belts in Hungary.) – Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest, 199 pp.
2. SZÉL GY. és HORVÁTH CS. (2002): Bokor Elemér, Csiki Ernő, Fodor Jenő, Frivaldszky János, Győrffy Jenő, Kuthy Dezső, Ormay Sándor, Révy Dezső, Székessy Vilmos, Tóth László, Vásárhelyi István, Wachsmann Ferenc. – In: Élesztős László (szerk.): Magyar Múzeumi arcképcsarnok. Életrajzok a magyar múzeumügy történetéből. Pulszky Társaság – Tarsoly kiadó, Budapest, 984 pp.
3. TURIN, H., PENEV, L., CASALE, A., ARNDT, E., ASSMANN, TH., MAKAROV, K., MOSSAKOWSKI, D., SZÉL, GY. & WEBER, F.(2003): Chapter 5. Species account . – In: Turin, H., Penev, L. & Casale, A. (eds.): The genus Carabus L. in Europe. A synthesis. Fauna Europaea Evertebrata. No 2. Pensoft, Sofia-Moscow, pp. 151-280.
4. CSŐSZ, S., KUN, A., KRISKA, Gy., MÓCZÁR, L., MERKL, O., PAPP, L., PEREGOVITS, L., RONKAY, L., RÓZSA, L., SZÉL, Gy., TÓTH, S. & VOJNITS, A. (2005): Rovarok II. – In: Újhelyi, P. (szerk.): Élővilág enciklopédia. A Kárpát-medence állatai. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 94-147. (528 pp.)
5. SZÉL, GY. (2005): Rovartan (a címszó valójában a magyarországi rovarászat történetéről szól) – In: KOLLEGA TARSOLY, I. (szerk.): Révai Új Lexikona. 16. kötet. Rac–Sy. – Babits Kiadó, Szekszárd, 895 pp. (366–368)
6. TALLÓSI B., SZÉL Gy. és PURGER J. (2006): A Mecsek és környékének állasbogarai és futóbogarai (Coleoptera: Rhysodidae, Carabidae). (Rhysododae and Carabidae of the Mecsek Mts. and its environments.) – In: Fazekas I. (szerk.): A Mecsek természeti képe. 101 kéziratoldal. – In: FAZEKAS, I. (ed.): A Mecsek állatvilága I. (The fauna of the Mecsek Mts 1, Hungary.) Folia comloensis 15: 51-114.
7. SZÉL, GY. (2006): Bíró Lajos, a zoológus. Aki elment a világ túlsó oldalára. [Lajos Bíró, the zoologist who travelled to the other side of the World.]. – In: Komsa J. és Vásárhelyi T. (szerk.): Bíró Lajos emlékezete. Bíró Lajos Ökológiai Társaság, Tasnád, 25-31 pp.
8. SZÉL, GY (2007).: Ájtatos ragadozó. Az imádkozó sáska. [The European mantis.] – In: DOSZTÁNYI, I. (ed.): Perzselő napsütésben. Útravaló a tudás birodalmából. A természet fortélyai 1. [In scorching sunlight. Guide from the Knowledge Empire. Tricks of Nature 1.] TermészetBúvár Alapítvány, Budapest, pp. 179–182.
9. SZÉL, GY. (2007) : A rovarvilág futóbajnokai. Vörös könyvesek is vannak köztük. [Runner champions of the insect world. Red data book species among them.] – In: DOSZTÁNYI, I. (ed.): Perzselő napsütésben. Útravaló a tudás birodalmából. [A természet fortélyai 1. [In scorching sunlight. Guide from the Knowledge Empire. Tricks of Nature 1.] TermészetBúvár Alapítvány, Budapest, pp. 209–214.
10. BATÁRY, P., BÁLDI, A., ERDŐS, S., KISBENEDEK, T., ORCI, K. M., OROSZ, A., PODLUSSÁNY, A., RÉDEI, D., RÉDEI, T., ROZNER, I., SÁROSPATAKI, M., SZÉL, GY. & SZŰTS, T. (2007): A tájszerkezet és a legeltetés hatása alföldi gyepek biológiai sokféleségére. – In: Forró L. és Mahunka S. (szerk.): A Kárpát-medence állatvilágának kialakulása. [The origin of the fauna of the Carpathian Basin.] Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 341–348.
11. BÉRCES S., SZÉL GY., KÖDÖBÖCZ, V., KUTASI, CS., SZABÓ K., FÜLÖP D., PÉNZES ZS. és PEREGOVITS L. (2007): A magyar futrinka. [Carabus hungaricus Fabricius, 1792 (Coleoptera: Carabidae).] – In: Forró L. és Mahunka S. (szerk.): A Kárpát-medence állatvilágának kialakulása. [The origin of the fauna of the Carpathian Basin.] Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 107–124.
12. SZÉL GY., RETEZÁR I.., BÉRCES S., FÜLÖP D., Szabó K. és PÉNZES ZS. (2007): Magyarország futrinkái. [The Carabus species of Hungary (Coleoptera: Carabidae).] – In: Forró L. és Mahunka S. (szerk.): A Kárpát-medence állatvilágának kialakulása. [The origin of the fauna of the Carpathian Basin.] Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 81–106.
13. SZÉL, GY. (2008): Repülő sárdagasztók. Bölcsőépítő darazsak. [Flying clay-nest builders. Wall wasps and potter wasps.] – In: DOSZTÁNYI, I. (ed.): Sokszólamú újjászületés. Útravaló a tudás birodalmából. [A természet fortélyai 2. [Multicoloured rebirth. Guide from the Knowledge Empire. Tricks of Nature 2.] TermészetBúvár Alapítvány, Budapest, pp. 75–80.
14. SZÉL, GY. (2008): Rovarpraktikák az utódokért. Peterakó művészek. [Reproductive practices of insects. Artists of egg-laying.] – In: DOSZTÁNYI, I. (ed.): Sokszólamú újjászületés. Útravaló a tudás birodalmából. [A természet fortélyai 2. [Multicoloured rebirth. Guide from the Knowledge Empire. Tricks of Nature 2.] TermészetBúvár Alapítvány, Budapest, pp. 81–90.Angol és német nyelvű tudományos közlemények 


1. SZÉL, GY. (1987): Strepsiptera of the the Kiskunság National Park II. – Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 242-244.
2. KÁDÁR, F. & SZÉL, GY. (1989): Carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) collected by light traps in apple orchards and maize stands in Hungary. – Folia entomologica hungarica 50: 27-36.
3. MERKL, O. & SZÉL, GY. (1989): Zoological collectings by the Hungarian Natural History Museum in Korea. 91. A Report on the collectings of the Twelfth Expedition. – Folia entomologica hungarica 50: 87-93.
4. KÁDÁR, F. & SZÉL, GY. (1993): Analysis of the distribution of ground beetles in different habitats of the Nagy-szénás Nature Reserve (Coleoptera: Carabidae). – Folia entomologica hungarica 54: 65-73.
5. SZÉL, GY. (1993): Eine Neue Carabus-Unterart aus Ungarn (Coleopera: Carabidae). – Folia entomologica hungarica 54: 123-129.
6. SZÉL, Á., CSORBA, G., CAFFÉ, A.R., SZÉL, GY., RÖHLICH P., & VAN VEEN, T. (1994): Different pattern of retinal cone topography in two genera of rodents, Mus and Apodemus. – Cell & Tissue Research 276: 143-150.
7. KÁDÁR, F. & SZÉL, GY. (1995): Data on ground beetles captured by light traps in Hungary (Coleoptera, Carabidae). – Folia entomologica hungarica 56: 37-43.
8. SZÉL, GY. (1996): Rhysodidae, Cicindelidae and Carabidae (Coleoptera) from The Bükk National Park. – In: Mahunka, S. (ed.): The Fauna of the Bükk National Park, II. Magyar Természetudományi Múzeum, Budapest, pp. 159-222.
9. SZÉL, GY. (1996): Hydraenidae, Hydrochidae, Spercheidae and Hydrophilidae from the Bükk National Park (Coleoptera: Hydrophiloidea). – In: Mahunka, S. (ed): The Fauna of the Bükk National Park, 2. Budapest: Hungarian Natural History Museum, pp. 223-230.
10. SZÉL, GY., KÁDÁR, F. & FARAGÓ, S. (1997): Abundance and habitat preference of some adult-overwintering ground beetle species in crops in Western Hungary (Coleoptera: Carabidae). – Acta Phytopatologica et Entomologica Hungarica 32 (1-4): 369-376.
11. SZÉL, GY. (1999): Carabidae (Coleoptera) from the Aggtelek National Park. – In: Mahunka, S. (ed): The Fauna of the Aggtelek National Park, II. – Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 151-170.
12. SZÉL, GY. (1999): Hydraenidae, Hydrochidae and Hydrophilidae (Coleoptera) from the Aggtelek National Park. – In: Mahunka, S. (ed): The Fauna of the Aggtelek National Park, II. – Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 171-176.
13. JANÁK, J. & SZÉL, GY. (1999): Xantholininae (Staphylinidae, Coleoptera) from the Aggtelek National Park. – In: Mahunka, S. (ed): The Fauna of the Aggtelek National Park, II. – Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 213-214.
14. KÁDÁR, F. & SZÉL, GY.(1999): Species composition and occurrence of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in Pilis Biosphere Reserve, Hungary: a pitfall trap study. – Folia entomologica hungarica 60: 205-213.
15. CSABAI, Z. & SZÉL, GY.(1999): Checklist of Spercheidae, Hydrochidae, Helophoridae, Hydrophilidae and Hydraenidae of Hungary (Coleoptera). – Folia entomologica hungarica 60: 213-231
16. SZÉL, GY. (2002): Spercheidae, Hydrochidae, Helophoridae, Hydrophilidae and Hydraenidae from the Fertő-Hanság National Park. – In: Mahunka, S. (ed.): The Fauna of the Fertő-Hanság National Park, II. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 401-404.
17. SZÉL, GY. & BÉRCES, S. (2002): Carabidae (Coleoptera) from the Fertő-Hanság National Park. – In: Mahunka, S. (ed.): The Fauna of the Fertő-Hanság National Park, II. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 379-399.
18. JANÁK, J. & SZÉL, GY. (2002): Xantholinini and Othiini (Staphylinidae: Xantholininae, Coleoptera) from the Fertő-Hanság National Park. – In: Mahunka, S. (ed.): The Fauna of the Fertő-Hanság National Park, II. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 427-428.
19. PARK JONG KYUN & SZÉL, GY. (2004): North Korean Ground-beetles Deposited in Hungarian National History Museum (HNHM, Budapest). – Entomological Research 34 (3): 213–224.
20. SZÉL, GY. & KUTASI, CS. (2005): Influences of land-use intensity on the ground beetle assemblages (Coleoptera: Carabidae) of Central Hungary. – In: Lövei, G. & Toft, S. (eds.): European Carabidology 2003. Proceedings of the 11th European Carabidologist Meeting. DIAS Reports Plant Production 114: 305–311.
21. KÁDÁR, F., SZÉL, GY., RETEZÁR, I. & KUTASI, CS. (2005): New records of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) attracted to light traps in Hungary. – In: Lövei, G. & Toft, S. (eds.): European Carabidology 2003. Proceedings of the 11th European Carabidologist Meeting. DIAS Reports Plant Production 114: 137–144.
22. SZÉL, GY., FABÓK, V., KUTASI, CS. & RETEZÁR, I. (2005): Longterm investigations of carabid communities of the floodplans of Danube. In: Serrano, J., Gómez-Zurita, J. & Ruiz, C. (eds.): XII European Carabidologists Meeting. Ground beetles as a key group for biodiversity conservation studies in Europe. Murcia, Spain, pp. 47-50.
23. KUTASI, CS., SZÉL, GY., & RETEZÁR, I. (2005): Species composition of ground beetle assemblages of dolomitic grasslands in Hungary. In: Serrano, J., Gómez-Zurita, J. & Ruiz, C. (eds.): XII European Carabidologists Meeting. Ground beetles as a key group for biodiversity conservation studies in Europe. Murcia, Spain, pp. 289-293.
24. KUTASI, CS. & SZÉL, GY. (2006): Ground beetle assemblages of dolomitic grasslands in Hungary. Entomologica Fennica 17: 253–257.
25. HEGEDŰS, R., SZÉL, GY. & HORVÁTH, G. (2006): Imaging polarimetry of the circularly polarizing cuticle of scarab beetles (Coleoptera: Rutelidae, Cetoniidae). – Vision Research 46: 2786-2797.
26. SZÉL, GY. (2006): New ground beetle species in the Hungarian fauna (Coleoptera, Carabidae). – Folia entomologica hungarica 67: 37-54.
27. SZÉL, GY., A. TAKÁCS, A., LIE, P.  & RETEZÁR, I. (2007): The occurrence of Carabus (Morphocarabus) hampei Küster, 1846 in the Carpathian Basin (Coleoptera: Carabidae). – Folia entomologica hungarica 68: 71–80.
28. BATÁRY, P., BÁLDI, A., SZÉL, Gy., PODLUSSÁNY, A., ROZNER, I. és ERDŐS, S. (2007): Responses of grassland beetles to management and landscape complexity. – Diversity and distribution 13: 196–202.
29. BÉRCESS, S., SZÉL, GY., KÖDÖBÖCZ, V. & KUTASI, CS. (2008): The distribution, habitat, and the nature conservation value of a Natura 2000 beetle, Carabus hungaricus Fabricius, 1792 in Hungary. – In: Penev, L, Erwin, T & Assmann, T (ed.): Back to the Roots and Back to the Future. Towards a New Synthesis between Taxonomic, Ecological and Biogeographical Approaches in Carabidology. Proceedings of the XIII European Carabidologists Meeting, Blagoevgrad, August 20-24, 2007, Pensoft Series Faunistica 75: 363–372.
30. KUTASI, CS. & SZÉL, GY. 2008: Pterostichus melas (Creutzer, 1799), P. hungaricus (Dejean, 1828) és a P. incommodus Schaum, 1858 előfordulása a Bakonyban. (The distribution and habitats of Pterostichus melas (Creutzer 1799), P. hungaricus (Dejean 1828) and P. incommodus Schaum 1858 in Bakony Mts (Hungary).) – A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 25: 52–60.Magyar nyelvű tudományos közlemények 

1. SZÉL GY. (1987): A Carabus (Morphocarabus) hampei magyarországi előfordulása (Coleoptera, Carabidae). – Folia entomologica hungarica 48: 299.
2. SZÉL GY. és ÁDÁM L. (1989): Nádat károsító sásbogárfajok a Balaton nádasaiban (Coleoptera, Chrysomelidae).– Folia entomologica hungarica 50: 27-36.
3. SZÉL GY., VÁSÁRHELYI T. és DELY OLIVÉRNÉ (1991): Nádkártevők vizsgálata a Kis-Balaton térségében. – Kis-Balatoni Ankét, Keszthely. A Kis-Balaton védőrendszer kémiai, biológiai, anyagforgalmi vizsgálatai. Összefoglaló jelentés az 1985-1990 közötti kutatásokról. Szombathely-Keszthely, 1991: 138-141.
4. SZÉL GY. és ÁDÁM L. (1992): Bogárközösségek vizsgálata dolomitgyepekben (Coleoptera). – Folia entomologica hungarica 52: 232-236.
5. SZÉL GY. (1992): Adatok a Béda-Karapancsa Tájvédelmi Közet vízibogár faunájához (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Hydraenidae, Hydrochidae, Helophoridae, Hydrophilidae). – Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 6: 99-102.
6. SZÉL, GY., ROZNER, I. & KOCS, I. (1995): Adatok Erdély (Románia) bogárfaunájához az utóbbi évek gyűjtéseinek alapján (Insecta: Coleoptera). – Acta Hargitensia II, Aluta – XIX (A Csiki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve): 73-92.
7. KONDOROSY E., SZÉL GY. és MERKL O. (1996): Adatok a Kis-Balaton poloska és bogárfaunájához. – 2. Kis-Balaton Ankét, 1996. Összefoglaló értékelés a Kis-Balaton Védőrendszer 1991-1995 közötti kutatási eredményeiről. Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely, 1996: 309-322.
8. SZÉL GY. és HEGYESSY G. (1996): Adatok az Őrségi Tájvédelmi Körzet futóbogár faunájához (Coleoptera, Carabidae). – In: Vig K. (szerk.): Az Őrségi Tájvédelmi Körzet Természeti képe II. Savaria, a Vas megyei Múzeumok Értesítője 23 (2): 8-36.
9. KÁDÁR F., SZÉL GY. és FARAGÓ S. (1998): Futóbogarak (Coleoptera: Carabidae) egy kisalföldi agrárterületen. – Növényvédelem 34 (1): 3-10.
10. GIDÓ ZS. és SZÉL, GY. (1998): Adatok a Duna-Dráva Nemzeti Park Dráva menti részének vízibogár (Coleoptera: Hydradephaga, Palpicornia, Dryopidae, Elmidae) faunájáról. – Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 9: 189-202.
11. KÁDÁR F. és SZÉL GY. (1999): Futóbogarak monitorozása fénycsapdákkal a Körös-Maros Nemzeti Park térségében (Coleoptera: Carabidae). – Crisicum 2: 157-163.
12. KUTASI CS. és SZÉL GY. (2000): A vértesi Majkpuszta környékének futóbogarai (Coleoptera: Carabidae). – Folia entomologica hungarica 61: 282-295.
13. SZÉL GY. és KORSÓS Z.(2000): Talajlakó bogár, ikerszelvényes és százlábú fajok egy tömördi cseres-tölgyesben. – Cinege, Vasi Madártani Tájékoztató, 5: 18-20.
14. SZÉL GY. és KORSÓS Z. (2001): Talajlakó bogár, ikerszelvényes és százlábú fajok egy tömördi cseres-tölgyesben. – Cinege, Vasi Madártani Tájékoztató, 6: 17-18.
15. CSABAI Z., GIDÓ ZS. és SZÉL GY. (2001): A Déri Múzeum vízibogár-gyűjteménye (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae, Spercheidae, Hydrochidae, Helophoridae, Hydrophilidae). – A Déri Múzeum 2000-2001. évi évkönye: 7-16.
16. HEGYESSY G. és SZÉL GY. (2002): A Mátra Múzeum futóbogárgyűjteménye, Carabidae (Coleoptera). – Folia Historico-naturalia Musei matraensis 26: 189-220.
17. RETEZÁR I., KÁDÁR F. és SZÉL GY. (2003): Futóbogarak erdei élőhely-kapcsolatának előzetes vizsgálata a Körös-Maros Nemzeti Park térségében. – Crisicum III (2000): 175-181.
18. SZÉL GY. és KUTASI CS. (2003): Tihanyi élőhelyek bogárfaunisztikai vizsgálata. – Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 20: 77–106.
19. GIDÓ ZS., HEGYESSY G. és SZÉL GY. (2003): A Helophorus (Rhopalohelophorus) croaticus Kuwert, 1886 hazai előfordulása (Coleoptera: Hydrophilidae). –Folia entomologica hungarica 64: 354-355.
20. SZÉL GY., KUTASI CS. és RETEZÁR I. (2004): Újabb eredmények a Tihanyi-félsziget bogárfaunisztikai kutatásában. – Természetvédelmi Közlemények 11: 295-298.
21. CSABAI Z., SZÉL GY. & KUTASI CS.(2005): A Bakonyi Természettudományi Múzeum vízibogár gyűjteménye (Coleoptera: Hydradephaga és Hydrophiloidea). – Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 22: 101-112.
22. NAGY F., & SZÉL, GY. (2005): A Savaria Múzeum futóbogár gyűjteménye II. (Coleoptera, Carabidae) (Ground beetle collection of the Savaria Museum (Szombathely) II. (Coleoptera, Carabidae) – Praenorica. Folia historico-naturalia 8: 30-36.
23. NAGY F., & SZÉL, GY. (2005): Futóbogarak Zalaszentmihály környékéről (Coleoptera, Carabidae). (Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) from the environs of Zalaszentmihály.) – Praenorica. Folia historico-naturalia 8: 38-44.
24. SZÉL GY., BÉRCES S., KUTASI CS. ÉS KÖDÖBÖCZ V. (2006): A magyar futrinka (Carabus hungaricus Fabricius, 1792) hazai elterjedése és élőhelyei (Coleoptera: Carabidae). (Distribution and habitats of Carabus hungaricus Fabricius, 1792 in Hungary (Coleoptera: Carabidae).  – Praenorica. Folia historico-naturalia 9 (2006): 45–80.
25. BÁLDI, A., BATÁRY, P., ERDŐS, S., KISBENEDEK, T., ORCI, K. M., OROSZ, A., PODLUSSÁNY, A., RÉDEI, D., RÉDEI, T., ROZNER, I., SÁROSPATAKI, M., SZÉL, GY. & SZŰTS, T. (2007): Legelés intenzitásának hatása alföldi gyepek biodiverzitására. (Effects of grazing intensity on the biological diversity of grasslands of the Hungarian Great Plain.) – Természetvédelmi Közlemények, 13: 249–258.
26. BÉRCES, S., SZÉL GY., & KÖDÖBÖCZ, V. (2007): A magyar futrinka (Carabus hungaricus) elterjedése és természetvédelmi helyzete. (The distribution and nature protection status of the species Carabus hungaricus.) – Természetvédelmi Közlemények, 13: 411–420.
27. KUTASI, CS. & SZÉL, GY. (2007): Futóbogár-együttesek faj- és egyedszámváltozásainak vizsgálata dolomitgyepekben (Coleoptera: Carabidae). (Investigations of changes in species and individual numbers of ground beetle assemblages in dolomitic grasslands in Hungary (Coleoptera: Carabidae).) – Természetvédelmi Közlemények, 13: 223–232.
28. KUTASI CS. és SZÉL GY. (2007): A fémkék bársonyfutó (Ophnus gammeli Schauberger 1932) hazai elterjedése és élőhelyei (Coleoptera: Carabidae). (Distribution and habitats of Ophonus gammeli Schauberger, 1932 in Hungary (Coleoptera: Carabidae). – Folia musei historico-naturalis Bakonyiensis 24: 81-88.Népszerűsítő közlemények


1. BAJZÁTH J., BANKOVICS A., FŐZY I. HORVÁTH CS., KORSÓS Z., LŐKÖS L., PAPP B., STOLLMAYERNÉ BONCZ, E. & SZÉL GY. (1997): Budapest – Orczy-kert. Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára, 534. – TKM Egyesület, Budapest, 16 pp.
2. SZÉL GY. ÉS KÁDÁR F. (1997): A rovarvilág futóbajnokai. A futrinkák. – TermészetBúvár 52 (6): 42-43.
3. SZÉL GY. (1997): A Múzeum nagyjai. 150 éve született Horváth Géza. – Múzeumbogár. A Magyar Természettudományi Múzeum Baráti Körének Hírlevele. 3 (3).
4. SZÉL GY. (1997): 150 éve született Horváth Géza. – Rovarászhíradó  21.
5. MERKL O. ÉS SZÉL GY. (2001): A kitinpáncél védelmében. –  In: Újhelyi P. (szerk.): Élővilág. A Kárpát-medence enciklopédiája. 11. Kossuth Kiadó, Budapest, 32 pp.
6. SZÉL GY. (2001): Pajzs és búvóhely. A fatörzs. – TermészetBúvár 56 (6): 16-17.
7. KECSKEMÉTI T. ÉS SZÉL GY. (2002): Akadémikus természettudományos muzeológusok – Természet Világa, II. különszám 133: 21-26.
8. SZÉL, GY. (2002): Színek az ásványok és drágakövek világában. – Természet Világa 133 (12): 546-549.
9. SZÉL, GY. (2003): Rovarpraktikák az utódokért. Peterakó művészek. – Természetbúvár 58 (3): 16-18.
10. SZÉL, GY. (2003): Erdő-mező nyári páncélosai. A díszbogarak. – TermészetBúvár, 58 (2003)/4: 36-37.
11. SZÉL, GY. (2003): A szelídgesztenye és társbérlői. – TermészetBúvár, 58 (2003)/5: 42-43.
12. SZÉL, GY. (2004): Védett és kímélendő futóbogarak. – Madártávlat 11 (3): 12–13.
13. SZÉL, GY. (2004): Ájtatos ragadozó. – TermészetBúvár 59 (3): 16–17.
14. KORSÓS Z. és SZÉL GY. (2004): “Nézd meg a Brehm-ben!” 125 éve született a legendás német természettudós, Alfred Edmund Brehm. – Természet Világa 135 (12): 541–544.
15. SZÉL GY. (2005): Entomológia ma és holnap. – 3. Évezred. A felfedezések, a tudomány és a technika magazinja. 1 (2005): 86–90.
16. SZÉL, GY. (2005): Repülő sárdagasztók. Bölcsőépítő darazsak. – TermészetBúvár, 2005/4: 36-38.
17. SZÉL, GY. (2006): Vadászat lepkehálóval. Bíró Lajos expedíciói. – Élet és Tudomány 61 (34): 1076-1078.
CD

1. SZÉL, GY.: Entomológusok életrajza N-Z. Fodor Jenő, Soós Árpád, Székessy Vilmos, Tóth László, Zilahi Sebess Géza. – In: Móczár, L. (szerk.): Rovarvilág (CD). Fővárosi Oktatástechnikai Központ.Könyvismertetések 


1. SZÉL, GY.(2001): Csabai Zoltán: Vízibogarak kishatározója, I. kötet. Vízi természet- és környezetvédelem. Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 2000, 277 pp. – Folia ent. hung. 62.
2. SZÉL, GY.(2001): Népszerűsítő könyv a Természettudományi Múzeumról. (Matskási István (szerk.): Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 2000, 131 pp. – Magyar Múzeumok 2001/3, 7 (3): 56.
3. SZÉL, GY.(2002): Könyv az állattani kutatás történetéről. (Vig Károly: A Nyugat-magyarországi-peremvidék állattani kutatásainak története. Szombathely, Savaria Múzeum, 2000, 364 pp.) – Magyar Múzeumok 2002/1,  8 (1): 53-54 pp.
4. SZÉL, GY. (2003): Merkl Ottó: Bogarak. Futrinkák, cincérek, katicabogarak és más bogárcsaládok a Kárpát-medencében. ÉlőVilág Könyvtár. Kossuth Kiadó, Budapest, 112 pp. ISBN 963 09 4496 0. – Folia entomologica hungarica 64: 373-374.
5. SZÉL, GY. (2003): Muskovits, J. & Hegyessy, G.: Magyarország díszbogarai. Jewel beetles of Hungary. – Rovarász Hiradó 32 (2003 március): pp. 10-11.
6. SZÉL, GY és RETEZÁR, I.. (2003): Palearktikus bogárkatalógus. 1. kötet. Löbl, I. and Smetana, A. (editors) (2003): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 1. Archostemata - Myxophaga - Adephaga. Stenstrup, Denmark, Apollo Books, 819 pp. ISBN 87-88757-73-0. – Folia entomologica hungarica 64: 371-373.
7. SZÉL, GY. (2003): Turin, H., Penev, L. and Casale, A. (editors) (2003): The Genus Carabus in Europe. A Synthesis. Fauna Europaea Evertebrata. No 2. Co-published by Pensoft Publishers, Sofia-Moscow & European Invertebrate Survey, Leiden: xvi + 512 pp., 24 colour plates, 217 maps. 22x29 cm. ISBN 954-642-120-0. – Rovarász Híradó 33 (2003 november): pp. 10-13.
Hivatkozott szakértői jelentések


1. SZÉL GY. (1993): Zoológiai értékek a Mocsáros területén. – In: Seregélyes T. és Csomós Á.: A Budapest III. kerületi Mocsáros-dűlő természeti állapotának felmérése, a védelem és a területhasznosítás lehetőségei. Tanulmányterv az Óbuda Békásmegyer Önkormányzat megbízásából. Kézirat, 6 pp.
2. SZÉL, GY. (1995): Bogárfaunisztikai és állatföldrajzi vizsgálatok a Kárpátok és az Észak-Balkán térségében. Kézirat, Budapest, 7 pp.
3. SZÉL GY. (1996): A Somló valamint a somlóvásárhelyi Holt-tó kiszáradó láprét zoológiai értékei – javaslat a terület kezelésére. – A Bakonyi Természettudományi Múzeum adattára (kézirat), 8 pp.
4. SZÉL GY. (1997): A Róka-hegy jellemzése zoológiai szempontból. Kézirat, 11 pp. In: Seregélyes T., S. Csomós Á. (szerk.): Budapest Főváros természetvédelmi területeinek élővilága. A Fővárosi Polgármesteri Hivatal megbízásából készítette a BOTANIKUS BT.
Konferencia előadások és poszterek 


1. SZÉL, GY., ÁDÁM, L. (1991): Examinations on beetle-communities in dolomitic grasslands. – Fourth European Congress of Entomology. XIII. Internationale Symposium für die Entomofaunistik Mitteleuropas, Gödöllő, Hungary. Abstract volume: 215.
2. SZÉL GY. és ÁDÁM L. (1991): Bogárközösségek vizsgálata dolomitgyepekben.– II. Magyar Ökológus Kongresszus, PATE Georgikon, Keszthely. Poszterek összefoglalói: 150.
3. JÁNOSSY, L., SZÉL, GY. & CSUZDI, CS. (1993): The possibility of biomonitoring environmental pollution of Budapest. - First Setac World Congress, Lisbon, Portugal. Ecotoxicology and Environmental Chemistry - A Global Perspective. Abstract Book, p. 174.
4. JÁNOSSY, L., BITTÓ, A., SZÉL, GY. & CSUZDI, CS. (1995): Urban soil biomonitoring by beetle and earthworm populations. - 7th European Ecological Congress, Budapest, Hungary. Abstract Book, p. 252.
5. SZÉL, GY., KÁDÁR, F. & FARAGÓ, S. (1995): Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in various crop types of an agricultural field in Hungary. – 3rd International Symposium of Carabidology, Kauniainen, Finland. Abstracts of Oral And Poster presentations. p. 67.
6. MERKL O. és SZÉL GY. (1996): Koleopterológiai vizsgálatok. A Szigetköz környezeti állapota. Az 1995. évi monitoring eredményei. A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia Szigetközi Munkacsoportja 1996. március 20-i konferenciáján elhangzott előadások.
7. SZÉL GY. (1997): A bogarak preparálása és konzerválása. A rovargyűjtemények állagmegóvása. – Természettudományi Muzeológusok XV. Országos Találkozója. Mátra Múzeum, Gyöngyös, augusztus 25.
8. SZÉL, GY. KÁDÁR, F. AND FARAGÓ, S. (1998): Carabid beetles of the Lajta project (an agricultural land) in bioindication. – Perdix VIII. International Symposium on Partridges, Quails and Pheasants in the Western Palearctic and Nearctic. Sopron, Hungary.
9. HORNUNG, E., SZÉL, GY., KORSÓS, Z. & CSABA ZS. (1999): Does soil water table effect macroarthropod composition of riparian forest? – 5th Central European Workshop on Soil Zoology. České Budějovice, April 27-30, Abstracts: 24.
10. KORSÓS, Z., HORNUNG, E., CSABA ZS., & SZÉL, GY. (1999): Diplopoda of riparian forests affected by the Gabcikovo-Nagymaros Barrage System. – 11th International Congress of Myriapodology. Bialowieza. 20-24 July. Fragmanta Faunistica, Warsaw 42: 31.
11. KÁDÁR F., RETEZÁR I. és SZÉL GY. (1999): Védett és ritka futóbogarak a Körös-Maros Nemzeti Park illetékessségi területéről. Határmenti természetvédelmi tudományos konferencia. Szarvas, HAKI Oktatási Centrum, november 18.
12. SZÉL, GY., KÁDÁR, F. & RETEZÁR, I. (2001): Faunistical investigations on the ground beetle fauna of the Körös-Maros National Park (SE Hungary). – X. European Carabidologist Meeting, Tuczno, Poland, Abstracts: 80-81.
13. SZÉL, GY.(2002): A short account of BioAssess investigations in Hungary in 2001. – BioAssess workshop, Freiburg, február17.
14. SZÉL, GY. (2002): Results of the pitfall trapping in Csévharaszt in 2001. – BioAssess workshop, Magyar Természettudományi Múzeum, Ludovika tér 2. július 2.
15. SZÉL, GY., KUTASI, CS., RETEZÁR, I & NIEMELÄ, J. (2003): Biodiversity examinations on carabid beetles in six habitats of Central Hungary. – In: Lővei, G. & Toft, S. (eds.): 11th European Carabidologists Meeting, "Surprises" in carabidology. Århus, Denmark, 2003. 21-24 July. Abstracts of talks & posters. Århus, Denmark, p. 45.
16. KÁDÁR, F., SZÉL, GY., RETEZÁR, I. & KUTASI, CS. (2003): Light trapping of carabid beetles (Coleoptera: Carabidae): further catch data from Hungary. – In: Lővei, G. & Toft, S. (eds.): 11th European Carabidologists Meeting, "Surprises" in carabidology. Århus, Denmark, 2003. 21-24 July. Abstracts of talks & posters. Århus, Denmark, p. 19.
17. SZÉL GY., és KUTASI CS. (2003): Futóbogár együttesek diverzitása a tájhasználat függvényében Csévharaszt környékén.– In: Dombos Miklós és Lakner Gábor (szerk.): 6. Magyar Ökológus Kongresszus. Előadások és Poszterek összefoglalói. Gödöllő, 247. p.
18. BÁLDI A., AMBRUS A., BIHARI Z., CSORBA G., DEMETER A., DOBROSI D., FEHÉR Z., FORRÓ L., HORVÁTH F., JUHÁSZ P., KORSÓS Z., KOVÁCS T., MERKL O., NAGY B., PUKY  M., RONKAY L., SALLAI Z. és SZÉL GY. (2003): Az élőhelyvédelmi irányelv függelékes állatfajainak hazai elterjedése és védelmi helyzete. – In: Dombos, M. & Lakner, G. (szerk.): 6. Magyar Ökológus Kongresszus. Előadások és Poszterek összefoglalói.  Gödöllő, 247. p.
19. SZÉL, GY., FABÓK, V., KUTASI, CS. & RETEZÁR, I. (2005): Longterm investigations of carabid communities of the floodplans of Danube. In: Serrano, J., Gómez-Zurita, J. & Ruiz, C. (eds.): XII European Carabidologists Meeting. Ground beetles as a key group for biodiversity conservation studies in Europe. Abstracts of talks & posters, pp. 47-50. Murcia, Spain, 2005. 19-22 September.
20. KUTASI, CS., SZÉL, GY., & RETEZÁR, I. (2005): Species composition of ground beetle assemblages of dolomitic grasslands in Hungary. In: Serrano, J., Gómez-Zurita, J. & Ruiz, C. (eds.): XII European Carabidologists Meeting. Ground beetles as a key group for biodiversity conservation studies in Europe. Abstracts of talks & posters, pp. 289-293. Murcia, Spain, 2005. 19-22 September.
21. BÉRCES S. ÉS SZÉL GY. (2005): A magyar futrinka (Carabus hungaricus) előfordulásának vizsgálata különös tekintettel annak klasszikus lelőhelyeire. – In: Lengyel, Sz., Sólymosi, P és Klein Á. (szerk.): A III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete, p. 95, Eger, 2005. november 3-6.
22. KUTASI CS., SZÉL GY. ÉS RETEZÁR I. (2005): Magyarországi dolomitgyepek futóbogár-faunájának vizsgálata. III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete, p. 151, Eger, 2005.november 3-6.
23. BÉRCES Sándor, SZÉL Győző, KÖDÖBÖCZ Viktor (2006): Mit tudunk a magyar futrinkáról? Gerinctelen fajok érdekében végzett gyakorlati természetvédelmi beavatkozások Magyarországon. Túrkeve, március.4.
24. PEREGOVITS, L., BÉRCES, S., SOLTÉSZ Z., KÖVÉR SZ., FORGÁCS, ZS., SZÉL, GY., PIFKÓ, D. (2006): Carabus hungaricus populáció-ökológiai vizsgálata jelölés-visszafogás módszerrel. – Magyar Ökológus Kongresszus 2006. szeptember 4-6. Budapest, ELTE, TTK
25. BÉRCES S., SZÉL, GY., KÖDÖBÖCZ, V. (2006): Átfogó vizsgálatok a magyar futrinka (Carabus hungaricus) hazai populációin – Magyar Ökológus Kongresszus 2006. szeptember 4-6. Budapest, ELTE, TTK. – In: Szentesi, Á., Szövényi, G., Török, J. (szerk.): Előadások és poszterek összefoglalói, 27 p.
26. BÉRCES S., SOLTÉSZ Z., SZÉL Gy. és PEREGOVITS, L. (2007): A magyar futrinka (Carabus hungaricus) életmenetének vizsgálata 2006-ban (előadás). 3. Szünzoológiai Szimpózium, Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum, 2007.III.5–6. – In: Batáry P. és Kőrösi Á. (szerk.): Előadások és poszterek összefoglalói, Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete, Szeged, p. 12.
27. SZÉL Gy., KUTASI Cs. és LEGÉNY Á. (2007): Bioassess vizsgálatok Csévharaszton (poszter). 3. Szünzoológiai Szimpózium, Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum, 2007.III.5–6. (poszter) – In: Batáry P. és Kőrösi Á. (szerk.): Előadások és poszterek összefoglalói, Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete, Szeged, p. 12.
28. BATÁRY, P., BÁLDI, A., SZÉL, Gy., PODLUSSÁNY, A., ROZNER, I. és ERDŐS, S. (2007): Gyepkezelés és tájszerkezet hatása specialista és generalista bogarakra (előadás). „Füves területek rekonstrukciója, rehabilitációja, természetvédelmi kezelése” c. szekció. „Gyepterületeink védelme: kutatás, kezelés, rekonstrukció és gazdálkodás” IV. Magyar természetvédelmi Biológiai Konferencia, Tokaj, 2007.III.29-31. – In: Lengyel Sz., Lendvai Á., Z. és Szentirmai I. (szerk.): Előadások és poszterek összefoglalói, p. 19.
29. BÉRCES, S., SZÉL, GY., KÖDÖBÖCZ,V., SZABÓ, K., FÜLÖP, D., PÉNZES, ZS., ČIŽEK, L. & PEREGOVITS, L. (2007): Carabus hungaricus Fabricius, 1792 a Natura 2000 species in Hungary (Distribution, habitats, genetic variability, nature conservation value). (poster) XIII European Carabidologists Meeting, Blagoevgrad, August 20–24, 2007. Back to the Roots or Back to the Future? Towards a New Synthesis between Taxonomic, Ecological and Biogeographical Approaches in Carabidology. – In: Penev, L. (ed.): Abstract Volume and Programme, pp. 50.
30. BÉRCES, S., SOLTÉSZ, Z., SZÉL, GY. & PEREGOVITS, L. (2007): Seasonal activity, and population size of Carabus hungaricus in a pannonic sand steppe habitat in Hungary (oral presentation). XIII European Carabidologists Meeting, Blagoevgrad, August 20–24, 2007. Back to the Roots or Back to the Future? Towards a New Synthesis between Taxonomic, Ecological and Biogeographical Approaches in Carabidology. – In: Penev, L. (ed.): Abstract Volume and Programme, p. 81.
31. SZÉL, GY., BÉRCES, S. & RETEZÁR, I. (2007): The first ever findings of Carabus hungaricus Fabricius, 1792, a characteristic species of the Pannon Region. (poster) XIII European Carabidologists Meeting, Blagoevgrad, August 20–24, 2007. Back to the Roots or Back to the Future? Towards a New Synthesis between Taxonomic, Ecological and Biogeographical Approaches in Carabidology. – In: Penev, L. (ed.): Abstract Volume and Programme, pp. 8.
32. BÁLDI, A., BATÁRY, P., ERDŐS, S., KISBENEDEK, T., ORCI, K., OROSZ, A., PODLUSSÁNY, A., RÉDEI, D., RÉDEI, T., ROZNER, I., SÁROSPATAKI, M., SZÉL, GY., & SZŰCS, T. (2007): Quantitative ecological studies of plants, arthropods and birds in three major Pannonian grasslands types. (oral presentation) Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin, Kecskemét, Hungary 29 November – 1 December, 2007. – In: Batáry, P. & Kőrösi, Á. (ed.): Abstract book, Fauna Pannonica 2007, Hungarian Natural History Museum, Budapest, p. 9.
33. BÉRCES, S., SOLTÉSZ, Z., SZÉL, GY. & PEREGOVITS, L. (2007): The population size and seasonal activity of Carabus hungaricus. (poster) Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin Kecskemét, Hungary 29 November – 1 December, 2007. – In: Batáry, P. & Kőrösi, Á. (ed.): Abstract book, Fauna Pannonica 2007, Hungarian Natural History Museum, Budapest, p. 16.
34. BÉRCES, S., SZÉL, GY., KÖDÖBÖCZ, V., SZABÓ, K., FÜLÖP, D., PÉNZES, ZS., ČIŽEK, L., PEREGOVITS, L. (2007): Biogeography, genetic variability and nature conservation significance of Carabus hungaricus in the Carpathian Basin. (oral presentation) Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin Kecskemét, Hungary 29 November – 1 December, 2007. – In: Batáry, P. & Kőrösi, Á. (ed.): Abstract book, Fauna Pannonica 2007, Hungarian Natural History Museum, Budapest, p. 15.
35. SZÉL, GY., BÉRCES, S., RETEZÁR, I., SZABÓ, K., FÜLÖP, D. & PÉNZES, ZS.: Hagyományos és molekuláris taxonómiai vizsgálatok Carabus-fajokon. – In: LENGYEL, SZ., MIHÓK, B., LENDVAI, Á. Z. & SOLYMOS, P. (ed.): Molekuláktól a globális folyamatokig. V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Nyíregyháza, 2008. november 6–9. Program és absztraktkötet. Magyar Biológiai Társaság. Budapest, p. 66.
36. BÉRCES, S., SZÉL, GY., KÖDÖBÖCZ, V. & KUTASI, CS.: A magyar futrinka fajmegőrzési terve. – In: LENGYEL, SZ., MIHÓK, B., LENDVAI, Á. Z. & SOLYMOS, P. (ed.): Molekuláktól a globális folyamatokig. V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Nyíregyháza, 2008. november 6–9. Program és absztraktkötet. Magyar Biológiai Társaság. Budapest, p. 84.
37. BÉRCES, S., ELEK, Z. & SZÉL, GY.: A magyar futrinka (Carabus hungaricus) egy populációjának többéves vizsgálata fogás-jelölés-visszafogás módszerével. – In: LENGYEL, SZ., MIHÓK, B., LENDVAI, Á. Z. & SOLYMOS, P. (ed.): Molekuláktól a globális folyamatokig. V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Nyíregyháza, 2008. november 6–9. Program és absztraktkötet. Magyar Biológiai Társaság. Budapest, p. 108.Tudományos előadások 

1. SZÉL GY. (1985): A Kárpát-medencében élő Carabus-fajok és alfajok. – Magyar Rovartani Társaság (MRT), Magyar Nemzeti Múzeum, április.
2. SZÉL GY. (1995): Megfigyelések az aknásfutrinkáról (Osimus ammophilus). – MRT, Kertészeti Egyetem, november.
3. SZÉL GY. (1995): 120 éve született Csiki Ernő. – MRT, Kertészeti Egyetem, december 15.
4. SZÉL GY. és RETEZÁR I (1996): Vöröskönyves futóbogarak. – MRT, Kertészeti Egyetem, február 16.
5. SZÉL GY. és HORVÁTH B. (1996): Szigetköz rovarász szemmel. – MRT, Kertészeti Egyetem, március 22.
6. SZÉL GY. (1996): Tarrágás a Hermina úton – avagy válogatósak a múzeumbogarak? –MRT, Kertészeti Egyetem, május 17.
7. SZÉL GY. (1996): 100 éve jelent meg Kuthy Dezső Coleoptera (Bogarak) c. munkája. – MRT, Kertészeti Egyetem, szeptember 20.
8. SZÉL GY. OROSZ A és VÁSÁRHELYI T. (1997): Horváth Géza a muzeológus. – MRT 669. ülése, Kertészeti Egyetem, október 17.
9. SZÉL GY. (1997): Kilenc védett budapesti élőhely botanikai és zoológiai feltárása. – Herman Ottó Kör ülése, Budapest, Köbánya, Pataky István Művelődési Ház, november 5.
11. GERGELY A., SZÉL GY., KECSKÉS F., és MERKL O. (1998): Botanikai és zoológiai vizsgálatok az újpesti Palotai-szigeten. – Magyar Biológiai Társaság Környezet- és Természetvédelmi Szakosztálya, Budapest, Ludovika tér 2., április 2.
12. SZÉL GY. és HORVÁTH CS. (1998): Bíró Lajos a zoológus. – MRT, 676. ülés, Kertészeti Egyetem, május 15.
13. SZÉL GY. és BÉRCES, S. (1998): Bogárritkaságok Zala megyében. MRT, Kertészeti Egyetem, 677. ülés, szeptember 25.
14. SZÉL GY. és KÁDÁR F. (1998): Futóbogarak a Körös-Maros Nemzeti Parkból. – MRT, 678. ülés, Kertészeti Egyetem, október 16.
15. KÁDÁR F. és SZÉL GY. (1998): Futóbogarak monitorozása fénycsapdákkal a KMNP területein. – Szarvas, HAKI Oktatási Centrum, december 5.
16. SZÉL GY. és SCHERCZER G.(1999): Monitoring vizsgálatok a Szigetközben. MRT, 682. ülés, Kertészeti Egyetem, február 19.
17. SZÉL GY. (2000): Csiki Ernő, a zoológus. – Állattani Szakosztály, 900. (ünnepi) ülés, Magyar Természettudományi Múzeum, Ludovika tér 6., január 12.
18. SZÉL GY. (2000): A Szigetközben végzett monitoring vizsgálatok tapasztalatai. –Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre. Zirc, Bakonyi Természettudományi Múzeum, november 8.
19. SZÉL GY. (2000): A Rovartani Lapok története. – MRT, 697. ülés (Rovarászati Napok), 2000. november 17.
20. SZÉL GY. (2000): Szigetköz a rovarász szemével. – Kőbányai Pataky István Művelődési Ház, Herman Ottó Biológiai Kör ülése, december 3.
21. SZÉL GY. és KUTASI CS. (2001): Tihany bogárfaunájáról napjainkban. A Magyar Rovartani Társaság 706. ülése (Magyar Rovarászati Napok), Kertészeti Egyetem, november 17.
22. SZÉL GY. és RETEZÁR I. (2001): Talajcsapda-vizsgálatok Csévharaszt környékén. – MRT, 706. ülés (Magyar Rovarászati Napok), Kertészeti Egyetem, november 17.
23. SZÉL GY. (2002): Kőbe zárt rovarok. – MRT, 711. ülése, Kertészeti Egyetem, május 24.
24. SZÉL GY. (2002): A filoxéra és a kolumbácsi légy Tömösváry munkásságában. – MRT, 714. ülés, Kertészeti Egyetem, október 18.
25. SZÉL GY. (2002): Egy elfelejtett gyűjtő: dr. Fodor Jenő (1888-1876). – MRT, 715. ülés (Magyar Rovarászati Napok), Kertészeti Egyetem, november 16.
26. SZÉL GY., KUTASI CS. és RETEZÁR I. (2003): A "BioAssess" vizsgálatok eredményeiről, futóbogarak (Carabidae). – A Magyar Rovartani Társaság 723. ülése, Budapest, BKÁE Kertészettudományi Kar, A épület, 2003. X. 17.
27. SZÉL GY. és SÁGHY ZS. (2003): Beszámoló a XI. carabidológiai szimpóziumról – A Magyar Rovartani Társaság 724. ülése, Budapest, BKÁE Kertészettudományi Kar, A épület, 2003. XI. 21.
28. SZÉL GY. és RETEZÁR I. (2004): A Kárpát-medencei Morphocarabus-fajokról (30 perc). MRT 730. ülése, 2004.V.21., 16 óra
29. KUTASI CS. és SZÉL GY. (2004): Hazai dolomitgyepek értékes bogárfajai (20 perc). MRT 732. ülése, 2004.XI.19., 16 óra
30. SZIRÁKI GY., SZÉL GY. és KINÁL F. (2005): A szmirnai bőrszárnyú Magyarországon. MRT 736. ülése. 2005. II.18.
31. SZÉL Gy., BÉRCES S. és RETEZÁR Imre (2005): A magyar futrinka (Carabus hungaricus) hazai elterjedése, lelőhelyei és élőhelyei. MRT 742. ülése (A 28. Magyar Rovarászati Napok). Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar. 2005.XI.19.
32. SZÉL, GY., BÉRCES, S. & RETEZÁR, I. (2006): Újabb megfigyelések a magyar futrinkáról és néhány Morphocarabus-fajról (30 perc). Magyar Rovartani Társaság 751. ülése (A 29. Magyar Rovarászati Napok). Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar. 2006.XI.18.
33. SZÉL GY.: (2006): Magyarországi védett bogarak. 1 órás előadás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Zöld Galéria termében. IV. 3. „Ötórai zöldtea. Kötetlen beszélgetések a természetről, környezetünkről”. Előadássorozat Urai Róbert szervezésében.
34. SZÉL, GY. és HEGYESSY, G. (2007): A legkisebb vöröskönyves: a budai fürgefutonc (Lymnastis dieneri) (előadás, 20 perc.) A MRT 759. ülése. 2007.X.19., Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Bp., XI. ker., Ménesi út 44., Á ép. A/4 terme.Tudományos diákköri dolgozatok és diplomamunkák témavezetése 

1. Jánossy László (1992): Environmental pollution of Budapest biomonitored by beetle and earthworm populations. Masters Degree Course on Environmental Science and Engineering, Tempus Project, Budapest, 32. o.
2. Horváth Balázs (1995): Bogárfaunisztikai vizsgálatok a Szigetköz három növénytársulásában. Diplomamunka, ELTE, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék. 34 o.
3. Strenner Anita (1995): Koleopterológiai vizsgálatok a siófoki Töreki-halastavak területén különös tekintettel a Carabidae családra. Diplomamunka, ELTE, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék. 44 o.
4. Drábik Márta (1998): Mezőgazdasági tábla és közeli akácerdő futóbogár-együttesének összehasonlítása. Diplomamunka, Gödöllői Agrártudományi Egyetem, mezőgazdaságtudományi Kar, Állattani és Ökológiai Tanszék, 56 o.
5. Csaba Zsuzsa (2000): Szigetközi Isopoda-populációk faunisztikai és ökológiai vizsgálata. Diplomamunka, ELTE, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék. 36. o.
6. Venczel Péter és Soltész Zoltán (2003): Koleopterológiai vizsgálatok a fóti Somlyó-hegy területén. Tudományos diákkori munka, ELTE, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, 25 o..
7. Soltész Zoltán (2003): A talajszinti bogárfauna felmérése a  fóti Somlyó természetvédelmi területen. Tudományos diákkori munka, ELTE, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, 35 o.
8. Hardy Viktor Gábor (2004): Az erdészeti tevékenység hatása a talajlakó ízeltlábúakra, különös tekintettel a bogarakra (Coleoptera). Diplomamunka, ELTE, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék. 82. o.
9. Rigó Krisztina (2005): Futóbogár-együttesek (Coleoptera: Carabidae) vizsgálata három ökológiai termesztésű növénykultúrában. Diplomamunka, ELTE, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék. 70 o.
10. Fabók Veronika (2005) A Duna elterelésének hatása futóbogár (Carabidae, Coleoptera) fajegyüttesekre a Szigetköz három fehér füzes állományában. Ökofaunisztikai esettanulmány. Diplomamunka, ELTE, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék. 67 o.
11. Hámori Dániel (2006): (NyME-EMK, Erdő- és Faanyagvédelmi Tanszék., Sopron): Kuvik (Athene noctua Scp., 1769) telepítési és táplálkozásbiológiai vizsgálatok a Felső-Kiskunságban. Diplomamunka
12. Bárd Barbara, V. éves biológia-testnevelés szakos hallgató (ELTE, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, témavezető: Ronkayné Tóth Mária):2007 Lepkefauna kutatások a Fóti Somlyón. Diplomamunka.
13. Kis Renáta Violetta: V. éves hallgató (ELTE, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, témavezető: Farkas János, külső konzulens: Szél Győző és Szinetár Csaba): 2007 Különböző intenzitású kezelési munkák hatása három mezőgazdasági terület futóbogár- és pókközösségére. Diplomamunka
14. Soltész Zoltán, V. éves hallgató (ELTE, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, témavezető: Peregovits László és Szél Győző ): 2007 Ökológiai vizsgálatok a magyar futrinka (Carabus hungaricus) egy populációján. TDK dolgozat, mely az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Biológia szekciójában 3. helyezést ért el.
15. Kovács András, III. éves hallgató (Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet, témavezető: Lakatos Ferenc): 2007 Futóbogár fauna felmérés a Soproni Hidegvíz-völgy Erdőrezervátumban. TDK dolgozat.
16. Kovács András (2008): A Soproni Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum futóbogár faunája. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet. Diplomamunka. Konzulens: Dr. Lakatos Ferenc.Média 


TV-szereplések
– 2006: Cím: Bíró Lajos, a zoológus, időtartam: 7 perc, csatorna: M2, időpont: V.25. 930, szerkesztő-műsorvezető: Szabó István, műsor neve: Válaszd a tudást.
– 2006: Cím: Cirkuláris polarizáció bogaraknál, résztvevők: Horváth Gábor, Szél Győző, Hegedűs Ramón, időtartam: 4 perc, csatorna: M1, időpont: IX.16., 1130, szerkesztő: Méry Zsuzsa, műsor neve: Delta.
– 2008: Xantus Gábor és Hangay György: Erdélytől Erdélyig, avagy a világ is megnőtt velünk. Utazók, felfedezők, természetkutatók. Bíró Lajos: Tasnád, 1856 – Budapest, 1931. (Hat részes filmsorozat 3. része, 26 perc, 2008.X.9-én 9 órakor, a Magyar Televízió 2-es csatornáján (M2) került bemutatásra.)

Rádiószereplések 
– 2006: Cím: Bokor Elemér, a zoológus, időtartam: 15 perc, csatorna: Bartók-adó, időpont: VI.5., 1930, szerkesztő-műsorvezető: Háy András.
– 2006: Cím: Bíró Lajosról mesél Szél Győző, időtartam: 30 perc, csatorna: Bartók, időpont: VII.25, 1930, szerkesztő-műsorvezető, Háy András, műsor neve: Gordius-műhely.


Egyéb tevékenységek


1. Részvétel a Magyar természettudományi Múzeumban folyó preparátorképzésben

Vásárhelyi Tamás (szerk.) (2004): A múzeumi preparátor szakképzés jegyzete. – Magyar Természettudományi Múzeum (oktatási segédanyag)

1. Állattan. A rendszer fogalma. Alapvető rendszertani kategóriák. Az élővilág nagyvonalú rendszere. Az állatvilág főbb csoportjai.
2. Gyűjtés. A gerinctelen állatok gyűjtése. Az egyelő gyűjtés eszközei és használatuk. Ölőszerek. A tömeggyűjtés eszközei. Kiegészítő gyűjtőeszközök. A gerinctelen állatok preparálása, cédulázása. Zoológiai száraz preparátumok. Zoológiai nedves preparátumok. Mikroszkópi tartós készítmények.
3. Kémiai alapismeretek. Az anyagmennyiség. Elem, vegyjel, képlet. Kémiai egyenlet. Az elemek tulajdonságai. Elsőrendű kémiai kötések. Ionkötés. Kovalens kötés. Fémes kötés. Másodrendű kémiai kötések. Oldás, oldószer. Oldatok. Savak és lúgok. Sók. Oxidáció és redukció. A szerves kémia alapjai. Oxigéntartalmú szénvegyületek. Nitrogéntartalmú szénvegyületek. A MTM táraiban használt legfontosabb vegyszerek és felhasználási körük.Részvétel egyetemi oktatómunkában


1993: Posztgraduális biológus képzés az ELTE TTK Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékén. "Muzeológia és a hazai rovarok" címmel előadások tartása, illetve vizsgáztatás.

1998-tól folyamatosan: A Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Karának Ökológia Tanszékén a II. éves zoológus hallgatók nyári terepgyakorlatának vezetése (lásd a táboroknál).
2003: Posztgraduális biológus képzés az ELTE TTK Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékén. "Magyarország Állatvilága: Bogarak" címmel előadás tartása.
2003-2008: Részvétel a Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékének oktató munkájában. 2 X 2 órás előadás Magyarország állatvilágáról.)
2004-2006: Részvétel a Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron) Erdőmérnöki Karának oktató munkájában: 2 órás előadás a gerinctelen állatok védelméről.
2002-2004 és 2006: Részvétel a BKÁE Kertészettudományi Karának természetvédelmi szakán végző hallgatók diplomavédő záróvizsgáján. Tagként való részvétel az 5. sz. záróvizsga bizottságban.
1995-2006: Szakdolgozatot készítő egyetemi hallatók témavezetője, illetve külső konzulense (Gödöllői Agrártudományi Egyetem: GATE, Eötvös Loránd Tudományegyetem: ELTE)
2004-2005, 2007: Részvétel múzeumi preparátor szakképzésben a MTM Állatárában. (Kb. 30 oldal terjedelmű anyag írása a belső használatra készült jegyzetben az állatrendszertanról, a gerinctelen állatok gyűjtéséről és preparálásáról valamint a kémiai alapfogalmakról.)

szel_gyozo

Egyetemisták oktatása a Bogárgyűjteményben. (kép: György Zoltán)


Természetismereti táborvezetések


1988: Szőce, 1 hét, középiskolások.
1990: Szőce, 10 nap, Fiatalok Természetismereti Klubja (FTK).
1991: Gerecse (Agostyán környéke) 5 nap, FTK.
1992: Szigetköz (Lipót környékén) 5 nap, FTK.
1993: Tolna m. (Kurd), 10 nap, FTK
1994: Mecsek: Baranya m., Pécs, Zobákpuszta, VIII.16-20.,    FTK.
1998: Törökbálint, erdőtábor, 3 nap, a helyi flóra és fauna bemutatása, 8-12 éves gyerekek.
1998: Fertő-tó és környéke, 6 nap, Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, (SZIE, ÁTK) zoológus hallgatók
1999: Sopron és környéke, 6 nap, SZIE, ÁTK, zoológus hallgatók
2000: Petőfiszállás: Péteri-tó, 5 nap, SZIE, ÁTK, zoológus hallgatók
Szél Győző lámpázik
Éjszakai lámpázás.
2002: Börzsöny, Királyrét környéke, 5 nap, SZIE, ÁTK, zoológus hallgatók
2003: Börzsöny, Királyrét környéke, 5 nap, SZIE, ÁTK, zoológus hallgatók

2004: Börzsöny, Királyrét környéke, 2 nap, Magyar Természettudományi
            Múzeum, preparátor     képzés.

2004: Börzsöny, Királyrét környéke, 5 nap, SZIE, ÁTK, zoológus hallgatók
2005: Börzsöny, Királyrét környéke, 2 nap, MTM, preparátor képzés
2005: Börzsöny, Királyrét környéke, 5 nap, SZIE, ÁTK, zoológus hallgatók
2006: Börzsöny, Királyrét környéke, 5 nap, SZIE, ÁTK, zoológus hallgatók
2007: Börzsöny, Királyrét környéke, 2 nap, MTM, preparátor képzés
2007: Börzsöny, Királyrét környéke, 5 nap, SZIE, ÁTK, zoológus hallgatók

Díjak:

A Frivaldszky-emlékplakett bronz fokozata (2001)
A Magyar Rovartani Társaságban kifejtett 20 éves tevékenségért
The Frivaldszky medal (bronz)
For his 20 year contribution in the activities of the Hungarian Entomological Society