Poszt-pleisztocén népességek csontvázgyűjteménye

Általános bemutatás

A jégkor után élt népességek csontmaradványainak gyűjteménye

A Közép-Duna medence területén élt népességektől származó mintegy 30 000 egyén maradványait tartalmazó gyűjteményünk mennyiségileg is jelentős, de még ennél fontosabb, hogy meglehetősen széles időtartamot reprezentál. A gyűjtemény különösképpen a népvándorláskori anyagban gazdag, ebből a szempontból Európa első gyűjteményei között foglal helyet. Magyar őstörténeti szempontból felbecsülhetetlen értéket képviselnek a honfoglalás idejéből és az Árpád-korból származó hiteles koponyák és vázmaradványok. Alapvető feladatunk ennek a gazdag, térben és időben reprezentatív leletanyagnak a tudományos feldolgozása, és az eredmények kiállításokon való bemutatása.

 

Az Embertani Tár egyik legelső koponyája

Az 1847-ben felépült Magyar Nemzeti Múzeumba került a mecénás Jankovich Miklós gyűjteményével a Benepusztán feltárt férfikoponya is. A leletek előkerülésének körülményeiről igen élvezetes, ízes régi magyarsággal számol be Jankovich Miklós régész 1834-ben "Egy Magyar hősnek, – hihetőleg Bene vitéznek, – ki még a tizedik század elején, Solt fejedelemmel, I. Berengár császárnak diadalmas védelmében Olaszországban jelen volt, újdonnan felfedezett tetemeiről, s öltözetének ékességeiről" című munkájában:

"E folyó esztendőnek Június és Július hónapiban uralkodó szárazsága... Bene pusztának sivány homokát inkább és inkább folyóvá tévén okozá egyszersmind, hogy a szeleknek száraztó ereje mélyebben béhatván, valamely lovával együtt összerogyott hős csontvázát feltakará, melly a pásztoroknak szemébe tünvén... gerjeszté őket bővebb vizsgálatra, s észre vévén, hogy az embernek feje, lova mellett, körülötte pedig több rendbeli csillogó ékességek hevernének, úgy itélék, hogy mind az emberi, mind saját terhétől több illy lenyomatott, és netalántán aranyból készült czifrázatokra is akadhatnának... A lovagnak épen megtartatott feje-koponyája, több század lefolyta alatt, essők, és verő-fény ereje által különös elefánt-csonti fejérséget nyert, noha az előfogai, (talán a lerogyás erős rendítése miatt) nagy részint kihullottak, de a hátúlabbiak egészen egészségesek..."

Honfoglaláskori férfi koponyája Benepusztáról, és arcának rekonstrukciója
(Skultéty Gyula munkája)

 

A gyűjtemény nagysága
Leltározott
A feldolgozott és nyilvántartott gyűjtemény: 35000 egyén csontmaradványai (2016-os adat). A pleisztocén- és a poszt-pleisztocén népességek csontvázgyűjteménye együtt, beleértve a gamhudi múmiákat is.
Leltározatlan
A még fel nem dolgozott, de nyilvántartott gyűjtemény: mintegy 10000 egyén csontmaradványai (2016-os adat).

Leltározási rend
Egyedi leltár.

Keresési lehetőség
Leltárkönyv és táblázatkezelő segítségével a helyszínen kereshető, valamint online: Gyűjteménykatalógus és Leltározás (1981–2010. év)

Hozzáférés
A gyűjteményt a tárvezetővel való előzetes egyeztetés után a múzeum szabályzatának megfelelő módon lehet kutatási célokra felhasználni.

Munkatársak
Őskori gyűjtemény: Évinger Sándor
Népvándorláskori és honfoglaláskori gyűjtemény: Bernert Zsolt
Avarkori gyűjtemény: Bernert Zsolt
Árpád-kori és középkori gyűjtemény: Évinger Sándor
Újkori gyűjtemény: 

Irodalom