Természetbúvár tábor Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

 

I. Általános információk

I.1. Szervező adatai

Intézménynév: Magyar Természettudományi Múzeum

Székhely: 1088 Budapest, Baross utca 13.

Adószám: 15321192-2-42

 

Elérhetőségei:

Telefonszám: 06 1 266 1481

E-mail: mtmiroda@nhmus.hu

Honlap: www.nhmus.hu

Postacím: 1431 Budapest, Pf. 137.

 

I. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya

1. Az ÁSZF célja azoknak az általános feltételeknek a rögzítése, melyek részévé válnak a Szervező és a Szervező által működtetett Táborok résztvevői, illetve törvényes képviselőik között létrejött jogviszonyoknak.

2. Az ÁSZF tárgyi hatálya Szervezőnek a jelen ÁSZF alapján nyújtott táboroztatások, szervezésére és lebonyolítására terjed ki.

3. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: a Szervező, a Táborozó és a Táborozó törvényes képviselői.

4. Az ÁSZF és annak esetleges módosításai a Szervező honlapján (www.nhmus.hu) történő – a honlapra történő felhelyezés időpontját is tartalmazó – kihirdetéssel lépnek hatályba. A módosítások nem érintik a korábbi (módosítást megelőző) ÁSZF hatálya alatt megkötött ügyletek tartalmát.

 

II. A jelentkezés menete, szerződéskötés

1. A Szervező a nyári év iskolaszüneti időszakában szervezi a Természetbúvár-tábort, melynek programjában részvételi lehetőséget biztosít a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő Táborozó számára.

2. A részvétel előfeltételei:

  • a Táborban legalább 8. életévüket betöltött és 12 évesnél nem idősebb, megfelelő egészségi állapotban lévő Táborozók vehetnek részt,
  • a táborozási díj maradéktalan befizetése.
  • a Táborozó törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a Szervező a Táborozó részére alvási lehetőséget nem tud biztosítani.

3. A Szervező és a Táborozó, illetve törvényes képviselői közötti jogviszony – Szerződés – a Szervező honlapján megtalálható jelentkezési lap kitöltésével, valamint a jelentkezésnek a Szervező részéről történő elfogadásával jön létre. A jelentkezési lap kitöltésével a Táborozó, illetve törvényes képviselője tanúsítja az ÁSZF megismerését és elfogadását.

A Szervező a jelentkezés elfogadását elektronikusan igazolja vissza.

 

III. A felek jogai és kötelezettségei

1. Szervező köteles a Honlapján meghirdetett szolgáltatást teljesíteni.

2. Törvényes képviselő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Szervező nem teljesíti a vállalt szolgáltatást.

3. A Szervező jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:

  • Táborozó a házirendet súlyosan megszegi;
  • Táborozó fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;

4. Táborozó köteles követni a táborozás során neki adott utasításokat. Az ezen utasítások betartásának elmulasztásából fakadó sérülésért, vagyoni és nem vagyoni károkért a Táborozó, illetve Törvényes képviselője felelős.

5. A táborok során használt eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó Táborozó Törvényes képviselője köteles megtéríteni. Több Táborozó által közösen okozott ilyen kárért az érintett Törvényes képviselők egyetemlegesen felelnek.

6. Az értékes tárgyak és a készpénz megőrzését Szervező nem vállalja.

7. Szervező jogosult a táborokon és a tanfolyamokon a szolgáltatásait igazoló és marketing célokra felhasználásra kerülő fotókat és videó felvételeket készíteni.

8. A Tábor az általános munkarend szerinti munkanapokon kerül megszervezésre, az alábbi

napirend szerint:

08:30 - 09:00............Táborozók érkezése

09:00 - 09:30............Napindító játék, tízórai

09:30 - 12:00............Délelőtti program

12:00 - 13:00............Ebéd

13:00 - 16:00............Délutáni program

16:00 - 16:30............Uzsonna

16:30  ………..............Táborozók átadása a Törvényes képviselőknek

A Szervező fenntartja a jogát, hogy a jelen pontban megjelölt programot módosítsa (szabad

kapacitás, időjárás stb. függvényében).

9. A 8. pontban megjelölt érkezési időben a Törvényes képviselő a Táborozót a Tábor programjainak megfelelő öltözetben a Tábor képviselőjének átadja, és a Tábor napi programjának befejezésekor, a 8. pontban megjelölt időben átveszi. A Törvényes képviselő köteles legkésőbb 16:30-kor elvinni a Táborozót a Táborból.

10. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Tábor programja magyar nyelven folyik.

11. A Táborozók felügyeletével kapcsolatosan a Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy 12 fő Táborozóhoz 1 fő kísérőt biztosít.

12. A Törvényes képviselő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tábor első napján 3 napnál nem régebbi Törvényes képviselői egészségügyi nyilatkozattal, vagy orvosi igazolással bizonyítja annak tényét, hogy a Táborozó a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vállalja az egyedi gondoskodást, illetve folyamatos felügyeletet igénylő Táborozók táboroztatását. Amennyiben a jelen pontban foglalt kérdésekben a Törvényes képviselő előzetesen nem, vagy nem teljes körűen, illetve a valóságnak nem megfelelően tájékoztatja a Szervezőt, azt semmiféle felelősség nem

terheli.

13. Amennyiben a Tábor ideje alatt a résztvevő Táborozó megbetegszik, a Törvényes képviselő köteles ennek tényéről a Tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a Táborozót annak teljes gyógyulásáig a Táborba nem viheti. Amennyiben a Táborozónak a Tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a Táborozó megbetegedését észleli, a Szervező haladéktalanul értesíti a Törvényes képviselőt, aki köteles a Táborozót a Táborból elvinni. Megkezdett turnus esetén a betegség miatt kimaradt napok pótlására a Szervező kizárólag pótdíjfizetés mellett biztosít lehetőséget, melynek díja 3.000 Ft / nap. Amennyiben a Táborozó betegség miatt nem tudja megkezdeni a táborozást és ezt a Törvényes képviselő a tárgyhét előtti pénteken 12:00 óráig írásban jelzi, a Szervező lehetőséget biztosít egy későbbi turnusban való részvételre pótdíj fizetése nélkül. Ebben az esetben a betegség tényéről a Törvényes képviselő orvosi igazolást köteles bemutatni.

14. A Szervező a Táborozó felügyeletéért felelősséget vállal, amely azonban nem terjed ki olyan esetekre, melyek a felügyelet körén kívül esnek (pl.: ruhaszakadás stb.) vagy olyan esetekre, amikor a Táborozó az őt felügyelő szakalkalmazott utasításait megtagadja. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Szervező a Táborozó által a Táborba hozott eszközökért, értékekért nem vállal felelősséget (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, játék stb.)

15. Mind a Táborozó, mind a Törvényes képviselő köteles betartani az múzeumlátogatókra vonatkozó szabályokat és a csoportot irányító múzeumi munkatárs utasításait.

 

III. A szolgáltatás díja, a fizetés menete

1. A Szolgáltatás díja a Jelentkezési lapon és a táborok részletes leírásánál feltüntetett díj.

2. A Jelentkezési lap kitöltését követően Szervező e-mail útján megküldi Törvényes képviselő részére a visszaigazoló e-mailt, amely tartalmazza a pontos fizetési határidőt és a fizetési lehetőségekre vonatkozó tudnivalókat.

3. A Törvényes képviselő vállalja, hogy a Táborban való részvétel díját a jelentkezési lap kitöltésétől számított 4 napon belül – de legkésőbb a kiválasztott turnus indulása előtt 10 munkanappal – átutalja az alábbi bankszámlaszámra:

Magyar Államkincstár: 10032000-01425138-00000000

4. A részvételi díjat átutalással vagy személyes bankfióki befizetéssel lehet megfizetni fenti bankszámlaszámra. A bankfiókban történő személyes befizetés, illetve az átutalás során a közlemény rovatában fel kell tüntetni a jelentkezés visszaigazolásában szereplő turnus idejét és a gyermek nevét. Az ennek elmulasztásából vagy a közlemény hibás feltüntetéséből eredő károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket a jelentkező viseli.

 

IV. Lemondás, módosítás

1. A Szervező lehetőséget biztosít a Törvényes képviselő számára, hogy a részvételi szándékát módosítsa, a Táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondása, illetve módosítása az alábbiak szerint történhet:

Lemondási feltételek: amennyiben a Szülő a kiválasztott turnus kezdőnapja előtt legalább

10 munkanappal lemondja a Táborozó részvételét, a Szervező a Tábor díjának 100%-át visszafizeti a Törvényes Képviselőnek. Amennyiben a lemondási szándékot a Törvényes Képviselő fenti időpontnál később jelzi, a Szervezőt a Tábor teljes díja megilleti. Szervező jogosult ezen feltételektől méltányossági alapon eltérni.

Módosítási feltételek: az időpont módosítása a kiválasztott turnus kezdőnapját megelőző szerda 12:00 óráig díjtalan, a megjelölt időpont után a Szervező 3.000 Ft ügyintézési díjat jogosult felszámítani. A felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos (levélben vagy e-mailben küldött) értesítést fogadnak el.

 

V. Panaszkezelés

1. Amennyiben a felhasználónak a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban panasza van, úgy azt postai levél útján Szervező 1088 Budapest, Baross utca 13. szám alatti székhelyére jelentheti be.

2. Szervező a panaszt kivizsgálja és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja Panasztevőt. Amennyiben a Panasztevő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy békéltető testülethez fordulhat.

3. A békéltető testület eljárásának feltétele, hogy a Panasztevő megkísérelje rendezni a vitát közvetlenül a Szervezővel, ennek eredménytelensége esetén lehet igénybe venni a békéltetést.

A testület hatáskörébe tartoznak a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos fogyasztói jogviták. A jogvita esetén a Szervező székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület.

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

4. A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani. Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy a Felek kikötik a Szervező székhelye szerint illetékes, az ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

 

VI. Záró rendelkezések

1. Szervező a személyes adatok kezelését az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint végzi, mely honlapján a http://www.nhmus.hu/hu/termeszetbuvar-tabor-adatvedelmi-tajekoztato címen érhető el.

2. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

LETÖLTÉS: PDF