EFOP Mátra_Zirc

 

 

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: 

A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM

 

A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE:

Mátra Múzeum, Gyöngyös, Bakonyi

Természettudományi Múzeum, Zirc

 

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: 3.3.2-16-2016-00345 

 

A PROJEKT CÍME: 


EMBER A TÁJBAN,

TÁJ AZ EMBERBEN

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 


NETTÓ 29 547 372 Ft

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

 

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:
A fejlesztés céljai illeszkednek a köznevelési igényhez, az általános iskola alsós osztályaiban a környezetismerethez kapcsolódóan megszerezhető ismeretanyaghoz, melynek részei a növény fejlődése, a fák és bokrok lakói, az állatok hangja, az állatvédelem, a környezet, a tisztaság, a levegőszennyezés, a domborzat, a környezetvédelem, az erdő életközössége, az erdő szintjei, a rovarok, az erdei madarak, az emlősállatok, az erdő és az ember, a táj és az ember kapcsolata. Az általános iskola felsős tanulói esetében a biológia és a földrajz órákhoz kapcsolódó megszerezhető ismeretanyag a középhegységeink természeti viszonyai, a mérgező növények és gyógynövények, az élőlények védelme, a nemzeti parkok Magyarországon, az erdőt alkotó fáink, az erdei fenyő, a gombák az erdőben, a cserjék és a gyepszint virágos növényei, a virágtalan növények az erdőben, a rétek típusai, a száraz rétek növényei témákhoz kapcsolódnak. Ezen kívül ismerkednek még a vizek, vízpartok életközösségével, a vízszennyezéssel és következményeivel, a vizes élőhelyek védelmével, a természetes és mesterséges életközösségekkel, a levegő, a víz és a talaj szennyezésével és a globális környezeti problémákkal.
Középiskolában (a 9. évfolyamban, illetve az érettségire felkészítő 2 évfolyamos képzés során) a természetismeret tantárgy keretén belül ismereteket szereznek a következő témakörökből: a Kárpát-medence természetes növénytakarója, élővilága, a középhegységek földtana, a gazdálkodás hatása az élővilágra: erdőgazdálkodás, erdőtípusok, természetvédelmi területek megismerése, energianyerés az élővilágban: táplálékláncok, táplálkozási hálózatok pl. Bakony és a Mátra erdeiben, mezőn, anyagforgalom az élővilágban, az ember és természet kapcsolata, a lakóterületek élővilága, az ember hatása a természetre: élőlények védelme, ökológia: populációk közötti kölcsönhatások, fenntartható fejlődés vonatkoztatva az erdőgazdálkodásra, fajok védelme, diverzitás – sokféleség fenntartása: erdők mint a nagy diverzitású területek a Kárpát-medencében, helyi ökológiai probléma felismerése témakörökben. A 12. évfolyam biológia tantárgy keretén belül a témák az ökológia – az életközösségek általános jellemzői, az élőlények elterjedése, tűrőképessége, a környezeti tényezők, populációk közötti kölcsönhatások, a bioszféra anyag- és energiaáramlása, a természetvédelem, a nemzeti parkok, a sokféleség fenntartása.
A program során olyan értékek közvetítése, illetve erősítése történik, amelyek a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményére, a szűkebb és tágabb környezetre pozitív hatást gyakorolnak. A múzeum pedagógiai tevékenységével hozzájárul – az iskolában folyó nevelő-oktató munka legfontosabb feladataként tekinthetően –az élet tiszteletéhez, védelméhez, továbbá felhívja a figyelmet a természeti környezet megóvására, az állatok és növények védelmére, szeretetére, fogékonnyá tesz az élő és élettelen természet szépsége iránt, és hozzájárul a szülőföld és környékének megismeréséhez, szeretetéhez, megóvásához és a nemzeti kultúra ápolásához. Az iskolák személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladata mindent elkövetni, hogy a tanulók a különböző szintű adottságaikkal, az eltérő mértékű fejlődésükkel, az iskolai és a tanórán kívüli tanulásukkal és egyéb érdeklődési körüket érintő tevékenységükkel minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.
Megvalósítási időszak: 2018. július 2–2020.július 1.
A projekt során több mint 600 gyerek vesz részt a programokon, 42%-uk hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű.
A projekt megvalósítása lehetőség arra, hogy az eddiginél szorosabb együttműködést valósítsunk meg a Mátra Múzeum és a Bakonyi Természettudományi Múzeum vonzáskörzetében működő nevelési-oktatási intézményekkel.
Rövid távon javul a gyerekek iskolai teljesítménye, nőnek továbbtanulási esélyeik. A program megvalósítása során olyan készségekre tesznek szert, melyek segítik őket abban, hogy széles látókörű, szintetizáló gondolkodásmódra képes, természeti és kulturális környezetük iránt fogékony, környezettudatos életmódot folytató felnőttekké váljanak, akik képesek továbbadni ismereteiket és a bennük kialakult szemléletmódot a későbbi nemzedékeknek.
Tevékenységünk kulturális értéktartalma alapján hozzájárul ahhoz, hogy fejlődjön a részvevők alkotótevékenysége, hogy javuljanak a kulturális értékek megőrzésének, megújításának, gyarapításának feltételei. A projekt a kedvezményezettek valós problémájának megoldására irányul, mely által fejlődik a résztvevők képzettségi színvonala, és javul az esélyegyenlőségük. Társadalmi értéktartalma szerint a meglévő helyi erőforrásokra alapozva feléleszti a helyi közösségek környezetvédelemre irányuló törekvéseit, fontos ismereteket ad át, biztosítja a környezetvédelmi elvek megvalósítását, hangsúlyozza a természet védelmét, biológiai sokféleség fenntartását. A program a környezetet természetes erőforrásként használja, a környezetben nem idéz elő változást, nem történik környezetterhelés, környezetszennyezés vagy károsodás, az élővilágot nem érinti kedvezőtlenül. A tervezett tevékenység megelőzésre, prevencióra épít, a lakosság egészségi állapotát, társadalmi, gazdasági helyzetét előremutatóan befolyásolják.

 

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 
2020. JÚLIUS 1.