Küldetésünk

Az MTM küldetésnyilatkozata


Az MTM küldetése, hogy felébressze és fenntartsa a természet sokféleségének megismerése és megértése iránti igényt és elkötelezetté tegye a társadalom tagjait a természeti környezet megőrzése iránt. Ennek érdekében gyűjti, őrzi, kutatja és bemutatja a természettudományokra jellemző tárgyakat és ismereteket. 
A nemzeti vagyon részét képező magyarországi és egyetemes természettudományos gyűjteményeit, tudását és felkészültségét felhasználva kiállítások, közönségprogramok és publikációk formájában komplex múzeumi élményt nyújt a társadalom valamennyi rétege számára. 

Nemzetközi hírű kutatásai és az ismeretek átadása révén hozzájárul nemcsak a Kárpát-medence, hanem az egész Föld bio- és geodiverzitásának megismeréséhez, a bioszféra megőrzéséhez.


Az MTM egyedisége: Az MTM az összes többi hasonló természettudományos, ismeretterjesztéssel is foglalkozó intézménytől abban különbözik, hogy gyűjteménye van, ez a gyűjtemény a nemzeti vagyon részét képezi és mind anyaga mennyiségét és minőségét, mind a benne rejlő információt tekintve egyedülálló. A többi múzeumtól, muzeális intézménytől pedig az választja el, hogy az egyetlen olyan országos múzeum, amelynek gyűjtőköre a természettudomány, gyűjtőterülete pedig az egész világ. 
Az MTM élő, nyitott és befogadó intézmény. Élő, mert gyűjteményei folyamatosan gyarapodnak, az őrzött tárgyakból modern módszerekkel mindig új információt nyernek ki, s az új ismeretek szinte azonnal közlésre, nyilvánosságra kerülnek. Nyitott, mert kiállításai korlátok nélkül, gyűjteményei adott feltételekkel látogathatók, kutathatók, feltárhatók, hasznosíthatók, és mert mindenki számára kínál aktív részvételt, az egyének, a családok és a mélyebb szakmai érdeklődés számára is lehetővé teszi a komplex ismeretszerzést. És befogadó intézmény, mert a társadalom felől érkező igényekre aktívan reflektál, helyet ad szakmai szervezeteknek és egyesületeknek, MTA kutatócsoportoknak és más együttműködéseknek.

Az MTM célközönsége: A társadalom minden tagja, ezen belül a természettudományok iránt érdeklődők, valamint a természettudományok művelői egyaránt. Kiemelt célcsoportjaink az oktatási és nevelési intézményekből érkező diákok (óvodás kortól az egyetemistákig), a gyermekekkel érkező családok, a pedagógusok valamint a tudományos kutatók. Az egész életen át tartó tanulás stratégiája jegyében az MTM fontos szerepet tölt be a tudás alapú társadalom létrehozásában, és hozzájárul ahhoz, hogy mindenki egyenlő mértékben részesüljön a tudástársadalom társadalmi és gazdasági előnyeiből. Kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élő és egyéb okból hátrányos helyzetű látogatókra.

Komplex múzeumi élmény: Az MTM a célközönségéből adódóan nemcsak a múzeumlátogató laikus közönség számára, hanem a múzeumba érkező tudományos munkatársak számára is egyaránt szolgáltat. A tudományosan feldolgozott gyűjteményeket hozzáférhetővé teszi, adatbázisba rendezi, és digitálisan is elérhetővé teszi. A tudományos kutatómunkát kiszolgáló laboratóriumok, technikai eszközök a kor kívánalmainak megfelelő módon állnak rendelkezésre. 

Módszertani központ: Az MTM élen jár azoknak a módszertani kérdéseknek a megoldásában, hogy a tudományos szempontú megőrzés és feldolgozás mellett hogyan lehet a gyűjteményeket a nagyközönség számára bemutatni, a tárgyak puszta szemléltetésén túl alapvető tudományos kérdéseket, szakmai ismereteket a laikus közönségnek megfogalmazni (tudománykommunikáció). A legfrissebb tudományos elvárásoknak és a laikusok érdeklődésének egyaránt megfelelő, érthető, befogadható, izgalmas kiállításokat rendez, bemutatva a kutatómunka folyamatát, a természettudományos kutatás elemeit, eszköztárát és kihívásait is. A múzeum kiállításai, foglalkozásai és programjai törekednek a természet komplex megértésére és megértetésére. Olyan témákat ragadnak meg, amelyekre sokféle természeti jelenséget lehet felfűzni, és a segítségükkel a látogatókat korszerű és modern természetismerethez lehet juttatni (probléma-alapú kiállítások).

Kulturális szolgáltatás: A közönség világos és áttekinthető modern, áttekinthető terekben mozog, és olyan összetett, naprakész természettudományos ismeretanyagot kap, amelyre világszerte kevés múzeumban számíthat. Az MTM a fejlesztések során nagy figyelmet fordít a látogatók kényelmére, és a különböző korosztályok igényei alapján kiépített foglalkoztató helyiségekre, amelyekben minden korosztály és a fogyatékkal élő (például gyengénlátó) embertársaink számára is izgalmas és gazdag kínálatot nyújt.
Az MTM a célközönségéből adódóan nemcsak a múzeumlátogató laikus közönség számára, hanem a múzeumba érkező tudományos munkatársak számára is egyaránt szolgáltat. A tudományosan feldolgozott gyűjteményeket hozzáférhetővé teszi, adatbázisba rendezi, és digitálisan is elérhetővé teszi. A tudományos kutatómunkát kiszolgáló laboratóriumok, technikai eszközök a kor kívánalmainak megfelelő módon állnak rendelkezésre.

Tudásbázis: Az MTM tudásbázisa három részből tevődik össze: a gyűjteményekből, az ezekhez kapcsolódó ismeretekből, és az ezek hozzáférését, átadását biztosító felkészültségből. A múzeum – a nemzeti kincs szerves részét képező – gyűjteményei tízmilliós darabszámot közelítő műtárgyvagyont jelentenek, és lefedik a természettudomány teljes területét, az ásványoktól az embertani leletekig. A törvényben előírt nyilvántartásnak megfelelő gyűjtemények tudományosan feldolgozottak, jelentős mennyiségük adatbázisba rendezett. A gyűjteményeket őrző és gondozó muzeológusok nagyobb része tudományosan minősített munkatárs, egy-egy szűkebb tudományterületre specializálódott, szakterületüket itthon és külföldön is a legmagasabb szinten ismerő tudományos kutatók.

A gyűjteményekhez kapcsolódó ismereteket folyamatosan bővítik, rendszerezik, hozzáférhetőségét növelik. 
A nagyközönségnek szóló rendezvények, programok során, beleértve a múzeumpedagógiai programokat is, a természettudományos tantárgyak haladó gyakorlatait igyekszik meghonosítani, elsősorban a tanuló központú, az tanulók aktív részvételét igénylő módszereket. Közöttük kiemelten a kutatás alapú tanítás és tanulás módszerét (inquiry-based learning), amely a tudásalkotás folyamatát is átélhetővé, tapasztalhatóvá teszi. A közönséggel foglalkozó munkatársaink képzettsége, felkészültsége, a múzeumi gyűjteményekről való tudása és tapasztalata egyszerre jelent naprakész ismeretet és módszertani tudást, mely révén az ismeretközvetítés rétegzett, célspecifikus lehet.